Nếu bạn sử dụng yum, dnf gặp sự cố “db5 error(11) from dbenv->open: Resource temporarily unavailable”, bạn có thể khắc phục ngay với 1 câu lệnh duy nhất

rpm --rebuilddb

Nguyên nhân sâu xa nằm ở vấn đề database lưu trữ danh sách các gói đang cài bị lỗi và cần được khắc phục.

Bài viết tương tự